ساروج و دانستنی های آن

ساروج و دانستنی های آن ساروج و دانستنی های آن   ساروج نمونه ای از مصالح قدیمی است که در گذشته کاربردهای فراوانی داشته است. در یک تعریف کلی می توان گفت ساروج ترکیبی از […]